Allmänna villkor

Allmäna villkor

Vi tillämpar allmänna villkor för alla uppdrag. Detta oavsett om TROSS Sverige AB är köpare eller säljare.

Att vara leverantör till TROSS Sverige AB.

TROSS Sverige AB är en stor och komplex organisation med komplexa beslutsvägar. För att få leverera något till TROSS Sverige AB skall du eller ditt bolag godkänna våra allmänna villkor (detta avtal) i sin helhet. Vi accepterar inga inskränkningar eller justeringar av dessa avtalsvillkor om inte annat framgår av skriftlig offert eller anbud signerat av behörig företrädare.

Inköpsorder

TROSS Sverige AB arbetar med ett inköpsordersystem med attestordning. Om TROSS Sverige AB beställer något av er kommer ni att tilldelas en skriftlig inköpsorder med ett unikt inköpsordernummer. Av inköpsordern framgår vad vi avser att beställa, vilken typ, kvantitet och övrig information relevant för ordern. Inköpsordernumret skall användas i all vidare korrespondens med TROSS Sverige AB gällande ordern samt finnas tydligt synlig på fakturan. Vi accepterar endast fakturor med korrekta inköpsordernummer där fakturans orderrad matchar inköpsordern. Fakturans delbelopp, momsbelopp och totalbelopp skall matcha exakt med vad som framgår av inköpsordern. Vi accepterar inga avvikelser.

Om du upplever att TROSS Sverige AB har gjort en beställning av dig/er utan att du har erhållit en inköpsorder måste du kontakta beställaren och be om att denna skickas ut på nytt. I det fall du inte har en inköpsorder har TROSS Sverige AB inte gjort en beställning.

Fakturaadress

TROSS Sverige ABs fakturaadress framgår av inköpsordern. Vi accepterar endast fakturor med korrekta adressuppgifter. Vi accepterar inga fakturor till vår ordinarie postadress eller via epost, fax, eller liknande.

Fakturaavgift

Vi accepterar inga fakturaavgifter, administrations-, aviavgifter eller liknande.

Betalningsvillkor

Vi accepterar endast 30 dagars betalningsvillkor efter godkänd leverans. TROSS Sverige AB och leverantören är överens om att i de fall TROSS Sverige AB handlar flera varor eller tjänster av samma leverantör under en kalendermånad är det leverantörens uppgift att samla alla månadens köp på en faktura. Denna faktura skall skickas till TROSS Sverige ABs fakturaadress, månadsvis i efterskott.

Firmatecknare & Fullmakter

Var noga med att endast acceptera beställningar av en behörig företrädare. En behörig företrädare för TROSS Sverige AB är en som tecknar firman enskilt eller i förening samt den som har skriftlig fullmakt utfärdad av behörig företrädare.

Vem som är behörig företrädare enligt ovan går att utlösa ur offentliga register. Var noga med att hämta information ur ett uppdaterat sådant.

Den som företräder TROSS Sverige AB genom fullmakt skall lämna en skriftlig sådan i samband med utskick av inköpsordern. Är du osäker på om beställaren är behörig att företräda TROSS Sverige AB kan du alltid fråga i vår växel (036 – 17 29 60).

TROSS Sverige AB tar inget ansvar för och är inte skyldiga att utbetala ersättning för leveranser som beställts av en obehörig företrädare. Leverantören är ensamt skyldig att själv kontrollera beställarens behörighet innan arbete, produktion eller tillverkning påbörjas.

Motstridiga uppgifter

I det fall motstridiga uppgifter förekommer skall bestämmelser i detta dokument gälla över samtliga andra. Inskränkningar, justeringar eller förändringar av dessa bestämmelser eller andra förbehåll/bestämmelser som strider mot våra allmänna villkor (ex i text på faktura) accepteras inte och skall anses vara ogiltiga.

Leverantören och TROSS Sverige AB är överens om att motstridiga uppgifter kan förekomma och att ett vanligt förekommande problem är att leverantörens standardiserade IT-lösningar med förinställda villkorstexter som ibland strider mot TROSS Sverige ABs allmänna villkor förekommer på bl.a. leverantörens fakturor. Leverantören och TROSS Sverige AB är överens om att detta frekvent förekommande problem inte skall hindra en fortsatt god affärsrelation och TROSS Sverige AB är väl införstådd med att leverantören inte alltid har möjlighet att förändra standardtexter i IT-system även om Leverantören accepterar TROSS Sverige ABs allmänna villkor i sin helhet. Leverantören och TROSS Sverige AB är överens om att i de fall motstridiga uppgifter förekommer på fakturan skall den i första hand behandlas av TROSS Sverige AB som om dessa uppgifter inte hade förekommit. Att TROSS Sverige AB behandlar en faktura enligt denna princip innebär således inte att TROSS Sverige AB också accepterar de/det avvikande villkoret.

I det fallet fakturabeloppet inte stämmer överens med inköpsorderns belopp eller om någon av händelserna listade nedan inträffar har TROSS Sverige AB rätt att räkna av det felaktiga beloppet från fakturans totalbelopp och betala in det lägre beloppet samt ta ut en administrationsavgift för nedlagt, extra arbete och kontroll på 1500 sek ex mervärdesskatt.

Leverantöran och TROSS Sverige AB är överens om att administrationsavgiften uttagen av TROSS Sverige AB pga fel enligt paragrafen ovan skall räknas bort från fakturans belopp och TROSS Sverige AB har rätt att räkna bort den från fakturan innan betalning kan ske.

*) Fakturan har en faktura-, administrations-, aviavgift eller liknande
*) Fakturan är utställd med kortare betalningsvillkor än 30 dagar
*) Fakturan är utställd ett tidigare datum än det datum då behörig beställare hos TROSS Sverige AB skriftligen godkände leveransen.

I de fall leverantören glömmer eller inte har möjlighet att ändra i standardformuleringar i exempelvis fakturatexter som strider mot bestämmelser i detta dokument skall fakturatexterna anses vara ogiltiga. Detta även i de fall TROSS Sverige AB betalar fakturan.

Leverantören

Att handla av TROSS Sverige AB

Definitioner

Nedan definitioner gäller för detta avtal och samtliga andra härifrån länkade avtal.

tross,
vi,
bolaget

Säljaren, TROSS Sverige AB (556871-8190).

kunden,
köparen

Köparen, den andra parten, den som avser att teckna avtal eller göra en beställning av tross.

allmänna villkor,
allmänna uppdragsvillkor,
allmäna villkor för köp

Dessa villkor.

uppdrag

Med formuleringen uppdrag avses allt som kan tänkas säljas av tross. Exempelvis, men ej begränsat av, varor, tjänster, uppdrag, konsultationer, rådgivning, systemlösningar, mjukvaruutveckling kallas i våra villkor för uppdrag.

uppdragsvillkor,
uppdragsavtal

Avser härifrån länkade villkor. Villkor som hör till ett specifikt uppdrag och endast appliceras vid köp, beställning eller offert av det specifika uppdraget.

konto

Ett samlingsnamn för alla uppdrag tross haft för kundens räkning. Ofta innefattar det, men begränsas ej av, systemtjänster eller  driftstjänster. Kontot innefattar alltså samtliga tjänster, system eller uppdrag som tross levererat oavsett tidpunkt.

Kundens referens

Den person som gjort beställningen eller begärt offerten. Det är också denna person som automatiskt blir kundens kontaktperson. Den personen namnges på offerter utställda till kunden.

Arbetsstart

Det datum då vi tidigast kan påbörja utförandet av uppdraget. under förutsättning att all annan information är oss till handa och att köparen betalt in eventuellt förskott i tid.

Leveransdatum

Det datum då vi planerar att leverera slutleveransen till dig.

Lanseringsdatum

Lanseringsdatum är det datum då vi tänkt att du kan lansera din tjänst om vi levererar delar av din tjänst eller något som din tjänst är beroende av. Leverans- och Lanseringsdatum är ofta samma men kan alltså skilja sig i vissa fall.

Allmänt

Dessa allmänna villkor skall gälla för samtliga uppdrag, varor, tjänster eller systemlösningar som TROSS Sverige AB (556871-8190), nedan kallat tross, utför åt eller säljer till sina kunder.

Kunden informeras om dessa villkor i samband med första kontakten (mail, muntligen eller via post), innan köp genomförs på vår hemsida eller på offerten.

Efter att ha blivit informerad om dessa villkor godkänner kunden dessa  genom att göra en uppdragsbeställning eller genom att fortsatt förhandla med oss eller på annat vis om det finns angivet i kundens offert.

Kunden har ingen möjlighet att delvis godkänna dessa villkor. Villkoren accepteras i sin helhet.

Kunden ansvarar själv för att sprida informationen i och om dessa villkor inom den egna organisationen.

Om kunden inte godkänner dessa villkor eller några andra härifrån länkade villkor (uppdragsavtal) skall kunden skriftligen meddela oss om detta i samband med att kunden också informerar oss om att kunden avser att inte göra affärer med oss pga ej accepterade villkor.

Om kunden meddelar oss att villkoren ej accepteras men fortsatt vill göra affärer eller antyder att den fortsatt vill göra affärer med tross har kunden i och med fortsatt kontakt ändå godkänt dessa villkor.

Uppdraget och dess utförande

Vi åtar oss uppdrag som en enhet och flera resurser kan komma att arbeta med samma uppdrag. Detta gäller även om kunden uttryckligen eller outtalat önskat en specifik resurs inom bolaget.

Bolagets rådgivning eller utförande är anpassad efter uppdraget och baseras på de omständigheter som presenterats skriftligen för bolaget. Kunden kan därför inte använda sig av eller förlita sig på rådgivningen, utförande eller resultatet av utförda tjänster i en annan situation eller med ett annat syfte än det för vilket utförandet utförts eller rådgivningen lämnats.

Arvode

Arvode beräknas, såvida inte annat överenskommits skriftligen i offert eller uppdragsavtal, efter ordinarie prislista i kombination med en bedömning av uppdragets art och omfattning samt den tid som lagts ned på uppdraget.

Fakturering 

Fakturering sker kvartalsvis med en administrationsavgift på 45 SEK om inte annat överenskommits skriftligen i offert eller uppdragsavtal.

Betalning

Betalning av faktura skall ske inom 10 dagar från fakturadatum om inte annat överenskommits skriftligen i offert eller uppdragsavtal.

Utebliven eller försenad betalning

I de fall kunden inte betalar i tid eller betalning helt uteblir förbehåller sig bolaget rätten att utan förvarning upphöra med vidare arbete för kundens räkning samt att utan förvarning stänga av samtliga av kundens befintliga tjänster hos bolaget tillfälligt tills betalning inkommer.

Utebliven eller försenad betalning innebär att kunden förlorar sin nyttjanderätt till sitt konto och allt kontots innehåll.

Att förlora sin nyttjanderätt och att få sitt konto avstängt ger inte kunden rätt att säga upp avtalet innan bindningstiden gått ut. Inte heller ger ett avstängt konto eller förlorad nyttjanderätt kunden rätt att fortsatt hålla inne betalning eller att inte betala fakturor i framtiden inom bindningstiden.

Om kunden har köpt flera tjänster hos bolaget kan alltså också dessa komma att påverkas av avstängning enligt ovan då det är kundens konto med samlade tjänster hos bolaget som stängs av vid försenad eller utebliven betalning och inte den enskilda tjänsten.

Bolaget förbehåller sig rätten att vid försenad eller utebliven betalning ha möjlighet att säga upp samtliga avtal mellan kunden och bolaget utan uppsägningstid. De skador och/eller kostnader som kommer till följd av en sådan uppsägning skall betalas av kunden.

I de fall kundens tjänster blivit avstängda enligt ovan och tross valt att inte säga upp avtalet skall tross återuppta tjänsterna inom skälig tid efter att betalning kommit oss till handa. Med betalning avses full betalning. Inte bara för tjänsterna enligt ursprunglig faktura utan också påminnelseavgift, dröjsmålsränta och administrationsavgift skall vara tross till handa innan tjänsterna återupptas.

Observera att ett par dagars glapp kan förekomma mellan att vi mottagit betalning och att tjänsterna återupptas och att glappets storlek varierar med vår vid tillfället aktuella arbetsbelastning.

Ansvarsfrihet vid tillfällig eller permanent avstängning/uppsägning

Tross kan inte på något sätt hållas ansvarig för någon skada och/eller kostnad som orsakas av avstängning av konto enligt ovan.

Tross kan inte hållas ansvarig för några andra skador eller kostnader som uppkommer i samband med det driftstopp som följer en avstängningen enligt ovan.

Tross kan inte heller hållas ansvarig för skador som uppkommer till följd av att bolaget utnyttjar sin rätt att avsluta uppdraget i förtid utan uppsägningstid.

Räntor och avgifter

Dröjsmålsränta skall gälla med 8% månatlig dröjsmålsränta från den ursprungliga förfallodagen. Dock minst 30 SEK.

Vid påminnelse debiteras en påminnelseavgift om 150 SEK.

Vid avstängning av tjänster pga utebliven eller försenad betalning debiteras en administrationsavgift om 500 SEK.

Vid återupptagning av tjänster pga utebliven eller försenad betalning debiteras en administrationsavgift om 500 SEK.

Ordinarie fakturaavgift är 45 SEK.
I vissa fall kan tross bjuda på fakturaavgiften vid de första fakturorna. Detta innebär inte att kunden är befriad från fakturaavgifter i framtiden.

Ägande

Tross äger samtliga rättigheter om inget annat anges. I de fall inget annat anges avser priserna endast nyttjanderätt under en begränsad tid, bindningstiden eller avtalstiden.

Avtalstiden är 24 månader om inget annat anges skriftligen.

Kunden äger själv allt material som tillförts systemen efter leverans och som inte hör till grundsystemet. Exempel på detta kan vara text och bild på en webbplats eller dokument i ett dokumenthanteringssystem.

Kunden är ensamt ansvarig för sådant material som avses i föregående stycke och tross kan inte hållas ansvarig för något material som kunden tillfört eller som tillförts av tross på kundens begäran.

Kunden förbinder sig att följa svenska lagar och att endast tillhandahålla eller tillföra material där kunden är ursprunglig ägare, upphovsrättsman eller på annat sätt äger rättigheterna till materialet.

Ändring av avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att uppdateras utan förvarning. Kunden förbinder sig att hålla sig uppdaterad och att med jämna mellanrum återkomma till denna sidan för att ta del av senaste utgåvan av samtliga avtal. Avtalsförändringar börjar att gälla första eller tredje måndagen i varje månad. Kunden skall uppdatera sig med avtalsinformation i god tid före dessa dagar. Kunden godkänner de förändrade villkoren genom att fortsätta använda tjänsterna efter det att de nya villkoren har börjat gälla eller genom att inte skriftligen invända mot förändringen inom 7 dagar från förändringsdatumet.

Om kunden inte accepterar förändringen i avtalsvillkoren skall de gamla villkoren fortsätta att gälla tills bindningstidens slut. Om kunden inte accepterar förändringen i avtalsvillkoren sägs avtalet automatiskt upp på dagen då bindningstiden löper ut.

Återbetalning

Inga inbetalade avgifter återbetalas.

Förnyelse eller uppsägning

Avser kunden att säga upp avtalet skall avtalet sägas upp senast 3 månader innan bindningstiden löper ut. I annat fall förlängs avtalet med 12 månader i taget. Vid förlängning accepter kunden automatiskt de vid den tidpunkten gällande allmänna villkor och uppdragsvillkor.

Avser kunden att säga upp avtalet vid bindningstidens slut skall detta göras skriftligen via brev. Kundens uppsägning via epost accepteras inte.

Uppsägningsbrevet skall undertecknas av kundens referens eller av behörig firmatecknare i kundens bolag och skall alltid innehålla information om kundens kundnummer, offert- eller avtalsnummer som önskas sägas upp.

Uppsägningsbrevet skall skickas rekommenderat till tross för tiden aktuell postadress. Postadressen återfinns på www.tross.se eller i bolagsverkets register.

Uppsägningsförsök på annat sätt än angivet ovan är ogiltigt.

Uppsägningen anses vara tross till handa samma dag det hämtats ut från postens ombud. Tross har ingen skyldighet att meddela kunden om att en felaktig uppsägning ej accepterats.

Tross förbehåller sig rätten att meddela om uppsägning skriftligen på det sättet tross anser lämpligast. I första hand via det kommunikationssätt tross och kunden normalt använder sig av, ofast via epost.

När kan tross säga upp avtalet

Tross förbehåller sig rätten att utan förvarning eller uppsägningstid säga upp avtalet och stänga av kundens konto med omedelbar verkan om något av följande inträffar.

 • Kunden bryter mot svensk eller internationell lag
 • Tross misstänker att kunden avser att bryta mot svensk eller internationell lag.
 • Tross misstänker att kunden brutit mot eller kommer att bryta mot tross interna etiska regler eller policy.
 • Tross misstänker att kunden brutit mot eller kommer att bryta mot dessa villkor eller härifrån länkade uppdragsvillkor
 • Tross bedömer att kundens system är en belastning som påverkar andra av våra kunder negativt. Tex vid överbelastningsattacker eller felaktig användning av tjänsterna.
 • Kunden överskrider sina tilldelade begränsningar i form av tex utrymme eller bandbredd
 • Kunden antyder att den avser att tvista om dessa villkor eller härifrån länkade villkor.

Uppsägning enligt ovan innebär att kunden förlorar nyttjanderätt till sitt konto hos tross. Inga inbetalade avgifter återbetalas vid uppsägning enligt ovan och tross har rätt att slutfakturera kunden för hela avtalstiden trots kundens förlorade nyttjanderätt i och med uppsägning av avtalet. Slutfaktura skickas med 10 dagars betalningsvillkor oavsett tidigare avtalade betalningsvillkor.

Rätten att teckna avtal

Kundens referens intygar i och med  godkännande av offert eller genom att göra en beställning att referensen har rätt att teckna avtal för kundens räkning. I det fall kunden i efterhand bestrider referensens rätt att teckna avtal och ingen fullmakt eller annan dokumentation kan styrka referensens rätt att teckna avtal skall samtliga avtal tecknade av referensen fortsatt att gälla mellan tross och referensen personligen.

Motstridiga uppgifter

I och med upplägget med generella villkor tillämpade på alla uppdrag tillsammans med per uppdrag specifika uppdragsvillkor och villkor skrivna direkt i offerten kan motstridiga uppgifter förekomma. Vid motstridiga uppgifter gäller villkoren i följande ordning.

 1. Skriftlig offert, avsnitt övrigt
 2. Skriftlig offert, avsnitt avtalsvillkor
 3. Uppdragsspecifika uppdragsvillkor
 4. Allmänna villkor (dessa villkor)

Överenskommelser som inte redovisats skriftligen i någon form ovan, eller i något av härifrån länkade villkor, är ogiltiga.

Support

Begränsad teknisk support är kostnadsfri från leveransdagen och 30 dagar framåt. Detta är vad som avses med ”kom igång support”.

Vad som innefattas av begränsad teknisk support avgörs från fall till fall av tross och köparen bör således räkna med att supporten vanligtvis inte är kostnadsfri utan omfattas av ordinarie tim taxa.

Om inget annat anges är timtaxan 650 SEK per påbörjad arbetstimma. De fall kunden faktureras mindre än en (1) arbetstimma anses vara specialfall och ger inte kunden rätt till fortsatt uppdelade arbetstimmar. Tross avgör när dessa specialfall är lämpliga.

Inställelsetider och mer detaljerad information om support finner du i vårt SLA-avtal (www.villkor.tross.se/SLA). Om inget annat anges omfattas du av vad vi kallar SLA0.

Support erhålls via epost: support@tross.se. Observera att supportens öppettider kan variera.

Nöjd kundgaranti

Vi tillämpar 100% nöjd kundgaranti.

Det innebär att du som betalt en förskottsfaktura avseende del av uppstartskostnad (anges på fakturan eller i offerten) har en möjlighet att, innan nästa faktura (avseende resterande del) eller inom 7 dagar från leveransen, ange att du är missnöjd med leveransen och som slutlig åtgärd få 100% åter av det du betalat.

Sådant missnöje som avses i föregående stycke skall alltid meddelas tross skriftligen, per brev (e-post accepteras inte). Brevet skall innehålla minst följande uppgifter.

 • Kundnummer / Avtalsnummer / Offertnummer
 • Kundens organisationsnummer
 • Kundens firma
 • Ort och Datum
 • Beskrivning av bakgrunden till missnöjet
 • Förslag till lösning / åtgärd
 • Referensens underskrift (eller annan av kundens firmatecknare)

Kunden skall i detta brevet anteckna hela grunden för missnöjet. Ingen möjlighet till ändring eller förtydligande finns om inte tross skriftligen frågat efter sådant.

I de fall kunden väljer att framföra sitt eventuella missnöje på annat sätt än ovan eller i de fall kunden inte tagit med samtliga punkter ovan i sitt brev, kan tross komma att svara eller åtgärda enligt kundens önskemål trots att det då inte innebär att vi samtidigt har accepterat tillämpning av nöjd kund garanti.

I de fall kunden väljer att utnyttja sin nöjd kund garanti enligt ovan skall i första hand bakgrunden till missnöjet åtgärdas enligt kundens åtgärdsförslag.

I de fall tross bedömer att åtgärd inte är möjlig skall kunden få 100% av förskottsfakturan återbetald och eventuell faktura avseende resterande belopp krediterad.

I de fall tross bedömer att åtgärd är vidtagen så att bakgrunden för missnöjet åtgärdats skall hela fallet bedömas av i tross organisation närmsta chef. Denna person gör en bedömning om huruvida åtgärden är tillräcklig för att nöjd kund garantin ej skall vara fortsatt tillämplig, ytterligare åtgärder krävs eller om återbetalning är aktuell.

Vad omfattas inte av nöjd kund garantin?

I de fall uppdraget helt eller delvis avser systemlösningar (offereras och faktureras med månadskostnad) har kunden i förväg testat och godkänt samtliga system. De skall testas på länken demo.tross.se och kunden har aldrig rätt att påpeka eventuella fel i leveransen som också fanns i demosystemet och som kunden således borde ha upptäckt vid den egna testen/undersökningen.

Supporttjänsterna eller arbete utfört och debiterat per timma omfattas inte av nöjd kund garantin.

Undersökning av leveransen

Kunden är skyldig att göra en grundläggande undersökning av hela leveransen i samband med leverans. Eventuella fel eller brister skall påpekas skriftligen inom tre (3) dagar.

Kunden är skyldig att noggrant testköra och göra en omfattande undersökning av hela leveransen inom sju (7) dagar från leveransdatum.  Inom denna tid äger kunden rätt att påpeka fel och brister som inte varit synliga vid leveransdatum.

Kunden har ingen rätt att påpeka någon typ av fel eller brist, vad det än må vara, efter att sju (7) dagar har passerats från leveransdatumet.

Leveransdatum

Leveransdatumet är det datum då kunden först fick tillgång till leveransen. System anses vara levererade när kunden får tillgång till dessa, oavsett temporärt eller permanent domännamn.

Leveransdatum anges på fakturan, men observera att fakturan kan komma att ställas ut efter leveransdatum.

Alla leveransdatum anges på villkor.tross.se/leverans/[kundnummer].

Kunden förbinder sig att kontrollera att dessa datum är korrekta innan betalning av första fakturan. Om kunden anser att vi angett ett felaktigt leveransdatum här skall kunden påpeka det skriftligen utan dröjsmål. I annat fall anses kunden ha accepterat tiden för leveransen.

Lanseringsdatum

Lanseringsdatum är det datum som vi anser att du bör kunna lansera din tjänst om din tjänst är beroende av vårt arbete. Observera att vi fakturerar för slutleverans vid leveransdatum, inte lanseringsdatum.

Ex:
Ett vanligt förekommande fall där leverans- och lanseringsdatum ofta skiljer sig i praktiken är vid leverans av hemsida. En hemsida anses vara slutlevererad när vår utveckling av hemsidan är klar. Detta oavsett om vi kostnadsfritt lovat att hjälpa kunden vid ett senare tillfälle att implementera exempelvis text och bild som kanske inte var redo för lansering vid leveransdatumet.

Tillämpning av uppdragsvillkor

I och med att kunden sluter avtal med tross godkänner kunden inte bara dessa allmänna villkor utan också specifika uppdragsvillkor för respektive vara, tjänst eller systemlösning.

I offerten anges en uppdragskod först på varje rad under Beskrivning. Ytterligare information, så som tex begränsningar eller systemnamn, anges efter uppdragskoden.

Här anges uppdragskod och länk till respektive uppdragsavtal. Har du en uppdragskod i din offert som finns angiven här nedan godkänner du också det avtal som hör till uppdragskoden och länkas härifrån.

Uppdragskod | Alternativ uppdragskod (länk)

Hemsida | CMS | Websystem (villkor.tross.se/hemsida)
CRM | Kund- / Klienthanteringssystem (villkor.tross.se/crm)
Dokumenthantering (villkor.tross.se/dokumenthantering)
Logotype | Grafisk profil | Grafik* (villkor.tross.se/grafik)
Epost | IMAP (villkor.tross.se/epost)
DNS (villkor.tross.se/dns)
Web- / System-utveckling (villkor.tross.se/utveckling)
SLA* (villkor.tross.se/sla)
Förmedling | Annonsförmedling (villkor.tross.se/sarskilda-villkor-for-mediebyraverksamhet/)

PR/Mediabyråverksamhet

TROSS Sverige AB bedriver även mediebyråverksamhet. I de fall du köper tjänster av oss som ingår i mediebyråverksamheten gäller dessa villkor ihop med tross särskilda villkor för mediebyråverksamhet som du hittar på länken nedan.

Särskilda villkor för mediebyråverksamhet.

Exempel på tjänster där särskilda villkor för mediebyråverksamhet skall gälla:

Förmedling av annons. (Kan ha olika namn, förmedling, köp, införande, bokning, eller liknande.)
Projektledning/Arbetstid i samband med mediebyråverksamhet.
Grafisk Produktion av annonsmaterial.
Grafisk Produktion av banner.
Strategiskt arbete i samband med media, rekrytering, kanalval, rådgivning eller liknande.

Prislista för medieköp / medieförmedling.

Priser skall i första hand gälla enligt offert. I andra hand enligt gällande bruttoprislista. Rabatter och andra ersättningar, oavsett benämning, lämnas på gällande bruttoprislista och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Gällande bruttoprislista finns tillgänglig för allmänheten på vår hemsida genom följande länk. Länk till Bruttoprislista.

Brutna länkar

Träffar du på en bruten länk (en som inte går att klicka vidare på eller som ger en felsida) skall du genast kontakta support@tross.se och berätta vilken länk som inte fungerar. Vi kommer då att åtgärda länken direkt.

Observera att en bruten länk inte innebär att du kan köpa en vara, tjänst eller systemlösning utan att godkänna avtalet. Det är kundens ansvar att inte handla av oss innan kunden tagit del av samtliga aktuella avtal.

 

Alla belopp ovan är angivna i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.

Uppdaterat 2015-03-25

 

TROSS Sverige AB tillämpar allmänna uppdragsvillkor för alla uppdrag.